Elállás joga

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Elállás joga

Az elállási jogra vonatkozó szabályok kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a terméknek,

több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Walter Autó Kft. részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt, vagy a következő linken (Elállási nyilatkozat) keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Walter Autó Kft.-nek.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Walter Autó Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Walter Autó Kft. részére.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.
A termék a Walter Autó Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Walter Autó Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Walter Autó Kft. visszatéríti a Fogyasztónak a termék árát, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Walter Autó Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Walter Autó Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Walter Autó Kft. kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Walter Autó Kft.. Valamint olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Walter Autó Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is tüntesse fel az elállási nyilatkozaton! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Elállás esetén a következő címre küldje vissza a csomagot:
Walter Autó Kft. Webáruház

9400 Sopron
Pozsonyi út 57-63.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Walter Autó webáruház”.
A visszaküldendő árut a Fogyasztó személyesen is visszaviheti a Walter Autó Kft. címére. Önnek lehetősége van kicserélni a Walter Autó Kft. (az adott üzlet készlettől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.
Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Walter Autó Kft. segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találja.
Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Walter Autó Kft. webshop ügyfélszolgálatához (alkatrész és tartozék boltjához).

Cím: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.
Telefon: + 36 99 512 470* (normál díjszabással hívható)
E-mail: info@walterauto.hu
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 9:00- 17 : 00

Ingyenes kiszállítás

40 000 Ft feletti vásárlás esetén

Ügyfélszolgálat

H-P: 7.00 - 15.30

Folyamatos akciók

Jelentős kedvezmények és ajándékok

Biztonságos fizetés

Ügyes megoldások bankkártyával is