Általános szerződési feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Preambulum
Ön, mint Fogyasztó a Webáruház használatával, illetve a megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Jelen ÁSZF a Walter Autó Kft. által üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényes.

A Webáruház használatához szükséges technikai tájékoztatást, melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapokon elérhető egyéb tájékoztatások biztosítják. A Walter Autó Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az ÁSZF elfogadása feltétele a Webáruházban való vásárlásnak. Kérjük, hogy a jelen ÁSZF végén található jelölőnégyzet kiválasztásával fogadja el az ÁSZF-et, mellyel szerződés jön létre Ön és a Webáruház üzemeltetője között. Amennyiben a jelölőnégyzet kiválasztásával nem fogadja el az ÁSZF-et, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait és nem küldhet megrendelést.

A Webáruház üzemeltetője

A Webáruház üzelemtetője az Walter Autó Kft.

Név: Walter Autó Kft.
Székhely:9400 Sopron, Pozsonyi u 57-63.
Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám:08-09-004019
Adószám:11133850-4-08
Számlaszám:11737083-20079949-00000000
Ügyvezető igazgató: Walter Dezső György
E-mail: info@walterauto.hu

A Webáruház üzemeltetőjével az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeket veheti fel a kapcsolatot:

Cím: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.
Telefon: + 36 99 512 470* (normál díjszabással hívható)
E-mail: info@walterauto.hu
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 9:00- 17 : 00

A szerződés létrejötte és a vásárlás menete

A Webáruházban kínált termék részletes jellemzőiről, áráról a termék nevére vagy képére kattintva kap tájékoztatást.

A „Kosárba” gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, egy felvillanó üzenet tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezután folytathatja a vásárlást és a böngészést a Webáruházban, vagy pedig a kosár tartalmát jelző feliratra kattintva fejezheti be a vásárlást.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A kosár oldalon a kosár tartalmát leellenőrizheti, illetve módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést.

A személyes, a szállítási, és a számlázási adatok megadásátkövetően el kell fogadni az általános szerződési feltételeket és feliratkozhat a hírlevél listánkra.

A „Tovább” gombra kattintva a kívánt szállítási- és fizetési módotkell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül. Ezen az oldalon adhat meg további megjegyzést is a megrendeléséhez, például a szállítással kapcsolatosan.

Ezután a „Tovább” gombra kattintva megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelni kívánt tételeket ellenőrizheti a szállítási költséggel és a fizetendő végösszeggel.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelésétés küldheti el részünkre. Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül. Megrendelés gombbal a megrendelését küldi el, ami fizetési kötelezettséggel jár a szolgáltató felé.

Ha a fizetési lehetőségek közül az Átutalással történő fizetéstválasztotta, akkor a számla végösszegének a Walter Autó Kft számlájára történő átutalásáról a saját bankjánál kell rendelkeznie. A megrendelést ebben az esetben csak az összeg beérkezésekor tekintjük elfogadottnak.

Ha terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a kosár automatikusan kiürítésre kerül.

Ajánlati kötöttség és visszaigazolás

A megrendelés elküldését követően az ajánlat megérkezését legkésőbb 72 órán belül rendszerünk automatikus e-mailben visszaigazolja Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a Walter Autó Kft.. megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza, azonban nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett a Walter Autó Kft. rendszerébe.

A Walter Autó Kft. az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el és igazolja vissza termékek aktuális elérhetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés az ajánlat a Walter Autó Kft. általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre. A megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 72 órán belüli megérkezése jogi kötöttséget nem ró a Webáruház üzemeltetőjére.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (72 órán belül) nem kapja meg a Walter Autó Kft. -től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell az Ügyfélszolgálat útján az Walter Autó Kft. felé, annak érdekében, hogy a nem kívánt rendelések teljesítését elkerüljük, és ezzel a feleknél többletköltség ne merüljön fel.

A megrendelés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés szövegének tárolása
A Webáruházzal kötött szerződés magyar nyelven jön létre, melyet az üzembentartó elektronikus formában tárol. A Fogyasztó elfogadja, hogy az így megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A megrendelés adatait a Walter Autó Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja azt. A megrendelés leadásakor Ön által megadott e-mail címre a Walter Autó Kft. elküldi Önnek megrendelésének lényeges adatait, melyet szintén kinyomtathat.

Elállási jog

Az elállási jogra vonatkozó szabályok kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a terméknek,

több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Walter Autó Kft. részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt, vagy a következő linken (Elállási nyilatkozat) keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Walter Autó Kft.-nek.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Walter Autó Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Walter Autó Kft. részére.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.
A termék a Walter Autó Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Walter Autó Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Walter Autó Kft. visszatéríti a Fogyasztónak a termék árát, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Walter Autó Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Walter Autó Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Walter Autó Kft. kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Walter Autó Kft.. Valamint olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Walter Autó Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is tüntesse fel az elállási nyilatkozaton! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Elállás esetén a következő címre küldje vissza a csomagot:
Walter Autó Kft. Webáruház

9400 Sopron
Pozsonyi út 57-63.
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Walter Autó webáruház”.
A visszaküldendő árut a Fogyasztó személyesen is visszaviheti a Walter Autó Kft. címére. Önnek lehetősége van kicserélni a Walter Autó Kft. (az adott üzlet készlettől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.
Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Walter Autó Kft. segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találja.
Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Walter Autó Kft. webshop ügyfélszolgálatához (alkatrész és tartozék boltjához).

Cím: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.
Telefon: + 36 99 512 470* (normál díjszabással hívható)
E-mail: info@walterauto.hu
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 9:00- 17 : 00

Árak és szállítás

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő, és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t. Felhívjuk a figyelmét, hogy a termék árán felül a szállítási költséget viseli a Fogyasztó, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.
A Walter Autó Kft kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást. A szállítás várható idejéről a megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Webáruház üzemeltetője. Amennyiben az a szállítási időhöz képest jelentős késedelem merül fel, e-mailben a Walter Autó Kft. tájékoztatja Önt erről a tényről.

Szállítási költségek
A Walter Autó Kft a megrendelt termékek kiszállítását, az Ön választásának függvényében futárszolgálattal végzi.

A szolgáltatók adatai:

Futárszolgálat DPD Kft.

Ügyfélszolgálat

Telefon: +361 501 6200 H: 7:00 – 19:00; K – P: 8:00 – 18:00
Email: dpd@dpd.hu

A kiszállítás díjának megállapítása a termékek ára, illetve mérete és súlyának függvényében történik. Az aktuális díjakat a meghirdetett Szállítási feltételek tartalmazzák.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy a kiszállítás extra költségekkel jár. Ebben az esetben a Walter Autó Kft. a szállítási díjról részletes kimutatást készít, és arra a megrendelés előtt felhívja az Ön figyelmét.

A Walter Autó Kft. egyszeri szállítással kívánja a megrendelt termékeket kiszállítani. Amennyiben a megrendelés egyszerre való teljesítése technikai vagy logisztikai okból jelentősen késleltetné a kiszállítást, úgy – a Fogyasztó előzetes értesítése mellett, és e-mailben küldött hozzájárulásával – több lépésben teljesítjük a kiszállítást. Ebben az esetben a megrendelés egyes részeire külön-külön kerül kiszámlázásra a szállítási költség.

A terméknek a futárszolgálattól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele igazoltan megtörténik, így a Walter Autó Kft.-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát a Fogyasztó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (pl. nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Kérjük, hogy a kifogások elkerülése végett átvételkor ellenőrizze a megrendelt terméket.
Amennyiben sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, haladéktalanul kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét a sérülésekről. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Fogyasztó részére a Walter Autó Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Walter Autó Kft. felelősséget nem vállal!

Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság
Ön a Walter Autó Kft. hibás teljesítése esetén a Walter Autó Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy – fogyasztói szerződés esetén – a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Amennyiben Ön nem minősül Fogyasztónak, úgy az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Walter Autó Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Walter Autó Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Walter Autó Kft. adott okot.
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Walter Autó Kft.-vel.
Ön közvetlenül a Walter Autó Kft. -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Walter Autó Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Walter Autó Kft. csak abban az esetben mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön – vagy képviselője – részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Walter Autó Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, úgy nem köteles a szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Walter Autó Kft.) szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
A gyártó, forgalmazó (Walter Autó Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Walter Autó Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek hibájának esetén az Walter Autó Kft. a hivatkozott jogszabály szerint jótállásra köteles.
A Walter Autó Kft. minden nála vásárolt tartós fogyasztási cikkre 12 hónapos jótállási (garanciális) időt biztosít.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Walter Autó Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Walter Autó Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az termékszavatossági és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Walter Autó Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hiba oka

a rendeltetésellenes használat, illetve a használati útmutatótól eltérő használat és kezelés

a helytelen tárolás, kezelés, vagy kifejezett rongálás

természeti csapás, elemi kár miatt következett be

a termék átadása után keletkezett

Jótállási igény érvényesítése esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Walter Autó Kft. -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Walter Autó Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavítás kérése esetén a javítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a Walter Autó Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Walter Autó Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Walter Autó Kft.-t terhelik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Walter Autó Kft. alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:
Ügyfélszolgálat:

Cím: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.

Telefon: + 36 99 512 470* (normál díjszabással hívható)

E-mail: info@walterauto.hu

Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 9:00- 17 : 00
Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz.
A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

Fizetés, esedékesség és tulajdonjog fenntartása

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, vagy utánvéttel. A Walter Autó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén a pontos összeget utalja a következő számlaszámra:

Bank: OTP Bank
Bankszámlaszám:11737083-20079949-00000000
Számlatulajdonos: Walter Autó Kft.

A közlemény rovatban kérjük, adja meg a megrendelés azonosítót.

A vételár teljes kifizetésig az áru a Walter Autó Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Walter Autó Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával kapcsolatban kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségen:
email: bolt@walterauto.hu
Telefon: + 36 99 512 470* (normál díjszabással hívható)
Az autósbolt nyitva tartási ideje:
H-P 8:00 – 17:00 óráig

Az ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között.
Postai elérhetőség: Walter Autó Kft. Cím: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: ” Walter Autó Kft. Webáruház”.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés
Ön a termékkel vagy a Walter Autó Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.
A Walter Autó Kft a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Walter Autó Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a Fogyasztó nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, illetve a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, illetve a kifogásolt rendelkezés módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyv szintén rögzíti.

A Walter Autó Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Walter Autó Kft.-nek nem áll módjában a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kezelése, ezért kérjük, hogy amennyiben nem személyesen jelenti be panaszát, úgy válassza az írásbeli módot.

Írásban bejelentheti panaszát postai úton, illetve fax és e-mail útján az ügyfélszolgálat elérhetőségein. A panasznak tartalmaznia kell a fogyasztó nevét és címét, termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, valamint a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt.

A Walter Autó Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megvizsgálja és megválaszolja. A választ megküldésének módja elsősorban e-mail útján történik, azonban amennyiben a fogyasztó postai úton tette meg a panaszt, illetve erre irányuló külön kérését jegyzőkönyve foglalta, a válasz postai úton kerül kézbesítésre.
A panasz elutasítása esetén a Walter Autó Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Walter Autó Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az Walter Autó Kft. -vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az

alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

Ingyenes kiszállítás

40 000 Ft feletti vásárlás esetén

Ügyfélszolgálat

H-P: 7.00 - 15.30

Folyamatos akciók

Jelentős kedvezmények és ajándékok

Biztonságos fizetés

Ügyes megoldások bankkártyával is