Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Adatkezelési tájékoztató

A Walter Autó Kft. (székhely: 9400 Sopron, Pozsonyi u. 57-63., cégjegyzékszám: 08-09-004019, adószám: 11133850-4-08, telefonszám: +36 99 512470, e-mail: info@walterauto.hu, önállóan képviseli: Walter Dezső György ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Walter Katalin, postai úton elérhető az adatkezelő székhelyére címzett levélben, elektronikusan az info@walterauto.hu címen), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

· az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@walterauto.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

· az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

· az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai lentebb megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

· profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

· adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

· cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

· Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

az érintett

adatainak

rögzítése,

jogosultságainak,

kedvezményeinek,

hozzáférésének

megadása,

érvényesítése,

ellenőrzése, a

szolgáltatások

igénybe vételének

megkönnyítése,

valamint a

kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított név, cím, telefonszám, e-mail cím, fiók létrehozásának időpontja érintett kérésére törlésig Érintettek

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

a weboldalra

bejelentkező

érintettek

azonosítása,

jogosultságainak

biztosítása,

ellenőrzése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép felhasználónév/-email cím, jelszó, bejel. időpontja, IP cím Nyilvántartási rendszerben: Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig Naplófile-ban: polgári elévülési időben Érintettek

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

célja a weboldal

rendeltetésszerű

és színvonalas

működésének

biztosítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás 30 napig Érintettek

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖

Jogi

kötelezettség ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Létfontosságú

érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Közfeladat,

közhatalmi

jog. ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖

 

Adatfeldolgozás, adtattovábbítás

Tudomásul veszem, hogy az Walter Autó Kft. adatkezelő által awalterwebshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. 


Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai, megvásárolt termékek.


Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a  SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (9400 Sopron, Pozsonyi u. 57-63.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@walterauto.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2020. szeptember 14. napján

Walter Dezső György ügyvezető

Walter Autó Kft.

Ingyenes kiszállítás

40 000 Ft feletti vásárlás esetén

Ügyfélszolgálat

H-P: 7.00 - 15.30

Folyamatos akciók

Jelentős kedvezmények és ajándékok

Biztonságos fizetés

Ügyes megoldások bankkártyával is